പേരാമ്പ്ര MMU യൂണിറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിന് സ്നേഹാദരങ്ങൾ

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്ര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിMMU യൂണിറ്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി സ്നേഹാദരങ്ങൾ നല്കി. MMU യൂണിറ്റ് ഇതിനോടകം 3532…

0 Comments