പേരാമ്പ്ര പുത്തൻപുരയിൽ നാരായണൻ അടിയോടി (72) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര: ബൈപാസ് റോഡിലെ പുത്തൻപുരയിൽ നാരായണൻ അടിയോടി (72) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി.  സഹോദരങ്ങൾ: കൊല്ലിയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ ഫ്രൻ്റ്സ് മിൽ, ചാത്തോത്ത് ചാൽ ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർ), ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി (ഇരിങ്ങത്ത്).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.