കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 8375 പത്രികകള്‍

കോഴിക്കോട് : തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 8375 പത്രികകള്‍. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് 140 പത്രികകളാണ് ലഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ 290 നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രികകളും ജില്ലയിലെ 12 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 606 പത്രികകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഏഴ് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റികളിലേക്ക് 1217 പത്രികകളും 70 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് 6122 പത്രികളും ബുധനാഴ്ച വരെ ലഭിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.