പേരാമ്പ്ര അമ്പാളി താഴ പൊൻറേമ്മൽ ചന്ദ്രിക (53) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: പൊൻറേമ്മൽ ചന്ദ്രിക (53) നിര്യാതയായി.ഭർത്താവ്: രാമകൃഷ്ണൻ.മകൾ: രോഷ്ന ബാംഗ്ലൂർ,മരുമകൻ: അനിവർ ബാംഗ്ലൂർ.സഹോദരങ്ങൾ: കല്ലാണി തിരുവള്ളൂർ,കുഞ്ഞിരാമൻ തിരുവള്ളൂർ,ജാനു ചേരാപുരം,ഭാർഗ്ഗവി തിരുവള്ളൂർ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.