നൊച്ചാട് നമ്പൂടാട്ട് രാജൻ (56) അന്തരിച്ചു.


നൊച്ചാട്: നമ്പൂടാട്ട് രാജൻ ( (56) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: കമല. മക്കൾ: ഗിരിഷ് ,ര ജില, രേഖ, പരേതനായ രാജേഷ്. മരുമക്കൾ: ജിജി, നിമ, ബിനിഷ് ,രാജേഷ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.