സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ്  കൗൺസിലിന്റെ 2019ലെ ജി.വി.രാജ അവാർഡ്, സുരേഷ്ബാബു മെമ്മോറിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്, മറ്റു അവാർഡുകൾ, മാധ്യമ അവാർഡുകൾ, കോളേജ്/ സ്‌കൂൾ/ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്‌പോർട്‌സ് അക്കാദമി വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരുഷ/വനിതാ കായിക താരങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
ജി.വി.രാജ അവാർഡിന് ദേശീയ/ അന്തർദ്ദേശീയ കായികരംഗത്ത് കേരളത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച കേരളീയരായ കായികതാരങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. പുരുഷ, വനിതാ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ കായിക താരത്തിനെ വീതമാണ് അവാർഡിന് പരിഗണിക്കുക. അപേക്ഷകർ കഴിഞ്ഞ നാലുവർഷത്തെ (2015-16 മുതൽ 2018-19) വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷകാലയളവിൽ ഒളിമ്പിക്‌സ്, അംഗീകൃത വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ, എഷ്യൻ ഗെയിംസ്, അംഗീകൃത ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ (സീനിയർ തലം), കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്നിവയിൽ പങ്കെടുത്ത് മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയവരും നിലവിൽ സജീവമായി കായികരംഗത്തുള്ളവരും ആയിരിക്കണം.
കൗൺസിൽ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട ഫോമിലെ അപേക്ഷയും സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകളും സഹിതം നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അസോസിയേഷൻ മുഖേനയും അപേക്ഷ നൽകാം. അവാർഡ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
കേരള കായികരംഗത്തിന് സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് ആജീവനാന്ത കായികനേട്ടങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നൽകുന്നതാണ് സുരേഷ്ബാബു മെമ്മോറിയൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്. രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. അപേക്ഷകൾ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ സഹിതം നേരിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അസോസിയേഷൻ മുഖേനയും സമർപ്പിക്കാം.
2020ലെ മികച്ച കായിക പരിശീലകനുള്ള അവാർഡിന്  കേരളത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കായികതാരങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 1,00,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.   തങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തെ (2016-17, 2019-20) പരിശീലന മികവിന്റെയും പരിശീലനം നൽകിയ കായികതാരങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രേഖകൾ സഹിതമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
2019-20 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ കായികരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച സ്‌ക്കൂൾ, കോളേജുകളിലെ കായിക അദ്ധ്യാപകർക്ക് കായിക നേട്ടത്തിന്റെയും പരിശീലന മികവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച കായികാധ്യാപക അവാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാം.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2019-20 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ മികച്ച കായികനേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്‌ക്കൂളിന് അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.  കായിക നേട്ടങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.  50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2019-20 അദ്ധ്യയന വർഷത്തിൽ മികച്ച കായികനേട്ടങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ കോളേജിന് അവാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാം.  കായിക നേട്ടങ്ങളുടെ രേഖകൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.  50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
കേരളത്തിലെ അച്ചടി മാധ്യമരംഗത്ത് സ്‌പോർട്‌സ് ലേഖകനും സ്‌പോർട്‌സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കും കേരള കായിക രംഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനുതകുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യമാധ്യമത്തിനും മികച്ച സ്‌പോർട്‌സ് പുസ്തകത്തിനുമാണ് 2020ലെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾ.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.
2019 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളെയും ചിത്രങ്ങളെയും ഈ കാലയളവിൽ കേരള കായികരംഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനുതകുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ദൃശ്യ മാധ്യമ പരിപാടികളെയും ഈ കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകങ്ങളെയുമാണ് പുരസ്‌കാരത്തിന് പരിഗണിക്കുക.  ഒരാളിൽ നിന്നും പരമാവധി രണ്ട് വീതം ലേഖനങ്ങളും രണ്ട് ഫോട്ടോകളും രണ്ട് സി.ഡികളും സ്വീകരിക്കും.  പ്രത്യേക അപേക്ഷാഫോമില്ല.  പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും എഴുതിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ പേരും തിയതിയും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം.
2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാന സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിനു കീഴിലുള്ള കോളേജ്/ സ്‌കൂൾ/ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്‌പോർട്‌സ് അക്കാഡമി (സ്‌പോർട്‌സ് ഹോസ്റ്റൽ) വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കായിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരുഷ/ വനിത കായിക താരങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകുന്നു.  ഓരോ വിഭാഗത്തിലും 50,000 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസാപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്.  (സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിലിന്റെ സ്‌കീമിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ).
കായിക നേട്ടങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹോസ്റ്റൽ അധികാരിയുടെ കൈയ്യൊപ്പോടുകൂടി സമർപ്പിക്കണം.
അപേക്ഷകൾ നവംബർ 10ന് മുമ്പ് സെക്രട്ടറി, കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് കൗൺസിൽ, തിരുവനന്തപുരം 1 എന്ന വിലാസത്തിൽ നൽകണം.  വെബ്‌സൈറ്റ്: www.sportscouncil.kerala.gov.in

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.