റേഷൻകാർഡ് ആധാർ നമ്പറുമായി 31-നകം ലിങ്ക് ചെയ്യണം

പേരാമ്പ്ര: റേഷൻകാർഡ് ആധാർ നമ്പറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത കാർഡംഗങ്ങൾ 31-നകം റേഷൻ കടകൾ വഴിയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾവഴിയോ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.ആധാർ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത കാർഡംഗങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് റേഷൻ കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.