കർഷക സംഘം ഇടപെടൽ ഭൂമിക്ക് നികുതി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി.


പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂർ വില്ലേജിൽ 160/1 റീ സർവ്വെയിൽപ്പെട്ട ഭൂമിക്ക് നികുതി സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി.
പേരാമ്പ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 16-വാർഡിൽപ്പെട്ട 50 ൽ അധികം കുടുംബങ്ങളുടെ നികുതി വില്ലേജിൽ സീകരിചിരുന്നില്ല. 2007 മുതൽ നിരവധി നിവേദനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്കും സർക്കാരിനും നൽകിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടില്ല. കർഷക സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടലും സ്ഥലം എം.എൽ എ യും മന്ത്രിയുമായ ടി.പി രാമകൃഷ്ണന്റെ ശക്തമായ നിർദ്ദേശവും നികുതി സ്വീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കി. കർഷക സംഘം കൃഷിക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ച് വില്ലേജ് ഓഫിസ് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ആവശ്യമായ നടപടികൾ ഉടൻ സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഓഫീസ് അധികാരികൾ തന്ന ഉറപ്പ് പാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്. വർഷങ്ങളായി നികുതി അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ കൃഷിക്കാർക്ക് നികുതി വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ ഒടുക്കിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് 50 ഓളം കുടുംബങ്ങൾ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.