മുയിപ്പോത്ത് കുന്നുമ്മൽ മീത്തൽ കണാരൻ (105) നിര്യാതനായി.

മുയിപ്പോത്ത്: കുന്നുമ്മൽ മീത്തൽ കണാരൻ (105) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: പരേതയായ മാതു
മക്കൾ: ബാലൻ, കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ജാനകി .
മരുമക്കൾ: ബാലൻ (ചെറുവണ്ണൂർ ), ജാനകി, ശാന്ത.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.