കണ്ണച്ചാങ്കണ്ടി താമസിക്കും പേരാമ്പ്രക്കുന്നുമ്മൽ അമ്മാളു അമ്മ (86) നിര്യാതയായി.


പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ വായനശാല കണ്ണച്ചാങ്കണ്ടി താമസിക്കും പേരാമ്പ്രക്കുന്നുമ്മൽ അമ്മാളു അമ്മ 86 നിര്യാതയായി.
സഹോദരങ്ങൾ: ബാലൻ നായർ (റിട്ട പേരാമ്പ്ര കോടതി), പരേതരായ ലക്ഷ്മി അമ്മ, നാരായണൻ നായർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.