പൊതു വിപണിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി: ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടി.


പേരാമ്പ്ര:കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തി കോ വിഡ് 19 പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും, ഓണക്കാലമായതിനാലും പച്ചക്കറി ,പലചരക്ക്, ഇറച്ചി കടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അമിത വില ഈടാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും, പൊതുവിപണികളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.എല്ലാ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും ജനങ്ങൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ വിലനിലവാര പട്ടിക നിർബന്ധമായും പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നും,, ഇല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അറിയിച്ചു.കൊയിലാണ്ടി, മുത്താമ്പി, പെരുവട്ടൂർ, നമ്പ്രത്ത് കര, അരിക്കുളം, കുരുടിമുക്ക്, കൽപ്പത്തൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി.തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധ കർശനമാക്കുമെന്ന് സപ്ലൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.