ഔഷധ സസ്യ കൃഷി ധനസഹായ പദ്ധതികൾ സമർപ്പിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാന ഔഷധ സസ്യ ബേർഡിന്റെ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിയും പരിപോഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പാക്കാനുള്ള ധനസഹായത്തിനായി പദ്ധതികൾ ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷയും വിശദവിവരങ്ങളും www.smpbkerala.orgയിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.