പാണ്ടിക്കോട് മുഞ്ഞോറേമ്മൽ ലക്ഷമി കുട്ടിയമ്മ (83) നിര്യാതയായി.

പേരാമ്പ്ര: പാണ്ടിക്കോട് പരേതനായ കുഞ്ഞൻ ഗുരിക്കളുടെ ഭാര്യ മുഞ്ഞോറേമ്മൽ ലക്ഷമി കുട്ടിയമ്മ (83) നിര്യാതയായി.മക്കൾ: രാജേഷ് കുമാർ പുത്തലത്ത് മീത്തൽ (കെ.എസ്.ഇ.ബി കക്കയം). ഇന്ദിര, തങ്കമണി, ഉഷാകുമാരി. മരുമക്കൾ: ബാലകൃഷ്ണൻ ഓണിയിൽ, വിശ്വനാഥൻ, കല്ലാച്ചി, രാഘവൻ കല്ലൂര്, സംഗീത.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.