തോട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ (മൂശാരികണ്ടി വസതിയിൽ കൃഷ്ണദാസ് (99) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര: പരേതനായ തോട്ടത്തിൽ എം.ആർ കിടാവിൻ്റെ മകൻ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ (മൂശാരികണ്ടി വസതിയിൽ കൃഷ്ണദാസ് (99) നിര്യാതനായി. (ബുധനാഴ്ച സഞ്ചയനം).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.