ജൂലൈ മാസത്തേ റേഷൻ വിഹിതം ഈ മാസം 20 ന് ഉള്ളിൽ കൈപ്പറ്റണം


കൊയിലാണ്ടി: ജൂലായ് 20-ന് ശേഷം കേന്ദ്ര ഗവ: സ്പഷ്യൽ സൗജന്യ അരി വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽഎല്ലാ റേഷൻ കാർഡുടമകളും ജൂലൈ മാസത്തേക്ക് അനുവദിച്ച റേഷൻ വിഹിതം ഈ മാസം 20 ന് ഉള്ളിൽ കൈപ്പറ്റണമെന്ന് താലൂക്ക് സപ്പൈ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.