പാണ്ടിക്കോട് എടത്തും മീത്തൽ ബാലകൃഷ്ണൻ 65 നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:പാണ്ടിക്കോട് എടത്തും മീത്തൽ ബാലകൃഷ്ണൻ (65) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: പ്രസന്ന. മക്കൾ: പ്രഭീഷ്, പ്രദീഷ്. മരുമക്കൾ: അമൃത, കൃഷ്ണ. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതനായ രവീന്ദ്രൻ, കാർത്ത്യായനി, ദാമോദരൻ, രാജൻ, ശശി, ശകുന്തള, ഉഷ. മരുമക്കൾ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.