ചെറുവണ്ണൂർ ചിത്തലോട്ട് സി.എം. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ അന്തരിച്ചു.

ചെറൂവണ്ണൂർ: ചിത്തലോട്ട് സി.എം. കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ(57) (റിട്ട: ഹെഡ്മാസ്റ്റർ തുറയൂർ ഗവ: യു.പി,) അന്തരിച്ചും. ഭാര്യ: മേരി ഗ്രേസി (റിട്ട: ടീച്ചർ, ചെറൂവണ്ണൂർ ഗവ: ഹെസ്കൂൾ). മക്കൾ: മിറാൻഡ സി.എം, സാരംഗ് സി.എം. സഹോദരങ്ങൾ: സി.ബാലൻ മാസ്റ്റർ (ഇരിങ്ങത്ത് ), നാരയണൻ ചിത്തലോട്ട്, കല്ല്യാണി (കാരയാട് ), ജാനു(മുയിപ്പോത്ത്),സരോജനി (ചെമ്പ്ര), ഗീത (എരവട്ടൂർ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.