തരംഗം ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ് പേരാമ്പ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനോപകരണ കിറ്റ് നൽകി.

തരംഗം പ്രവർത്തകർ പഠനോപകരണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വിറ്റുകിട്ടിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് ചിരുതകുന്ന് പ്രദേശത്തെ 100 ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനോപകരണ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.കോവിഡ് കാലത്ത് പേരാമ്പ്ര ചിരുതകുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരംഗം ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബാണ് മാതൃകാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് പഠനോപകരണ കിറ്റ് നൽകിയത്. നഴ്സറി കുട്ടികൾക്ക് കളർബുക്ക്‌ & ക്രയോൺ കളറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത ക്ലബ്ബ് ലോക്ക് ഡൗൺ സമയത്ത് ചിരുതകുന്നിലെ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന 75 വീടുകളിൽ സൗജന്യ പച്ചക്കറി കിറ്റ് എത്തിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. പഠനോപകരണ വിതരണ ഉദ്‌ഘാടനം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരായ സൂപ്പി, അച്യുതൻ നായർ, ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ സുബിൻ, അജയ് വിഷ്ണു എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.