പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവ്: മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ്ണ നടത്തി.

പേരാമ്പ്ര: പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ് മേഖല കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പേരാമ്പ്ര പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ്ണ നടത്തി. പി പ്രസന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി.എം .സുലഭ,ലിസി കെ.കെ.
കെ.നഫീസ,മിനി പൊൻപറ,എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.