ഹോം ഷോപ്പ് വഴി 25,000 രൂപയുടെ വിൽപ്പന നടത്തിയ പുതിയോട്ടിൽ മൈമൂന മാതൃകയായി.

മൈമൂനക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ഒരു ചാക്ക് അരി ഹോം ഷോപ്പ് വക സി.ഡി.എസ്.മെമ്പർ സുലഭ ,ബ്ലോക്ക് കോഡിനേറ്റർ ലിജിന എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: പേരാമ്പ്ര പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ തുടർച്ചയായി ഹോം ഷോപ്പ് വഴി 25,000 രൂപയുടെ വിൽപ്പന നടത്തിയ പുതിയോട്ടിൽ മൈമൂന മാതൃകയായി. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായി ഉൽപ്പന്നം എത്തിക്കുന്നതുവഴി ചുരങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ മൈമൂനയുടെ ഹോം ഷോപ്പ് ബിസിനസ് വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പരിശ്രമവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച മൈമൂനക്ക് പ്രോത്സാഹനമായി ഒരു ചാക്ക് അരി ഹോം ഷോപ്പ് വക സി.ഡി.എസ്.മെമ്പർ സുലഭ.ബ്ലോക്ക് കോഡിനേറ്റർ ലിജിന എന്നിവർ ചേർന്ന് നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.