നൊച്ചാട് ചാലുപറമ്പിൽ സി.പി.ബാലൻ (64) നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര: നൊച്ചാട് ചാലുപറമ്പിൽ സി.പി.ബാലൻ (64) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: കാർത്ത്യായനി. മക്കൾ: ഷീജ, ഷിജി. മരുമക്കൾ: രാധാകൃഷ്ണൻ (ചെമ്പ്ര), ബിനു (ചക്കിട്ടപാറ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.