ആവളയിലെ ആലക്കാട്ട് ബാലക്കുറുപ്പ് (76) അന്തരിച്ചു.

ചെറുവണ്ണൂർ : ആവളയിലെ ആലക്കാട്ട് ബാലക്കുറുപ്പ് (76) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ: സരോജിനി അമ്മ.മക്കൾ: അനിൽകുമാർ സുനിൽ കുമാർ, സുനിത. മരുമക്കൾ: സജിത്ത് (പേരാമ്പ്ര ),രഞ്ജിനി (ചെക്കോട്ടി ബസാർ, നിമ കാരയാട്.
സഹോദരങ്ങൾ: ഭാസ്കരക്കുറുപ്പ്, കുഞ്ഞിരാമക്കുറുപ്പ് (പരേതർ ),ആലക്കട്ട് രാഘവൻ, വിജയൻ (ഇ.എം എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ പേരാമ്പ്ര ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.