കോവിഡ് പാക്കേജ്ചക്കിട്ടപാറ ബാങ്ക് വായ്പാ വിതരണം പൂർത്തിയായി

സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ വി.കെ.രാധകൃഷ്ണൻ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീന നാരായണന് വായപ നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്ന.


കോഴിക്കോട്: കോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടൽ കാലത്തെ ദുരിതാശ്വാസമായി മുഖ്യമന്ത്രി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായ സഹായഹസ്തം (സി.എം.എച്ച്.എൽ.എസ്) വായ്പ പദ്ധതി പ്രകാരം ചക്കിട്ടപാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന വായ്പ പൂർണമായും നൽകിയതായി ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ചക്കിട്ടപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 233 കുടുംബശ്രീകളിലായി 2782 ഗുണോഭോക്താക്കൾക്കാണ് 17950000 രൂപയാണ് സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡപ്രകാരം അർഹത ഉണ്ടായിരുന്നത് . ഇതിൽ 134 കുടുംബശ്രീകളിലെ 1554 പേർക്കായി 10435000 രൂപയാണ് ബാങ്ക് നൽകിയത്. ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാർ വി.കെ.രാധകൃഷ്ണൻ സി.ഡി.എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീന നാരായണന് വായപ നൽകി നിർവഹിച്ചു.സഹകരണ അസി.രജിസ്ട്രാർ എ.കെ.അഗസ്തി, അസി.റജിസ്ട്രാർ വി.സുരേഷ് കുമാർ, ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി.പി.രഘുനാഥ്, സെക്രട്ടറി വി.ഗംഗാധരൻ, യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി.കെ.സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.