പാണ്ടിക്കോട് വടക്കേ നെല്ലിയോട്ട് കണ്ടി താമസിക്കും (വണ്ണാക്കുന്നുമ്മൽ എരവട്ടൂർ) കല്ല്യാണി (86)നിര്യാതയായി.


പേരാമ്പ്ര:പാണ്ടിക്കോട് വടക്കേ നെല്ലിയോട്ട് കണ്ടി താമസിക്കും (വണ്ണാക്കുന്നുമ്മൽ എരവട്ടൂർ) കല്ല്യാണി (86)നിര്യാതയായി. ഭർത്താവ് പരേതനായ വണ്ണാൻ കുന്നുമ്മൽ ചാത്തൻ. മക്കൾ
കുഞ്ഞികണ്ണൻ (കായണ്ണ), ശങ്കരൻ (ചാലിക്കര) ,ബാലൻ പാണ്ടിക്കോട്,
ഭാസ്കരൻ (ആവള ), മരുമക്കൾ: ദേവി, രാധ. ദേവി, ശാലിമ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.