സി പി ഐ എം രാവറ്റമഗലം ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു

ലോക്കൽ
സിക്രട്ടറി കെ. സി. ബാബുരാജ് പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:കൽപ്ത്തൂർ സി.പി.ഐ.എം രാവറ്റമഗലം ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു സി.പി.ഐ.എം കൽപ്പത്തൂർ ലോക്കൽ
സിക്രട്ടറി കെ.സി.ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാ വാർഡ് മെമ്പർ ഇ.പി.റിനി പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.