തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്  സംഭാവന നൽകി

എരവട്ടൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്ക് സത്യൻ തന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം നൽകുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: സാലറി ചലഞ്ച് ഉത്തരവ് കത്തിക്കൽ വിവാദത്തിനിടെ മാതൃകയാകുയാണ് തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളിയായ എരവട്ടൂർ ആനേരിക്കുന്നിലെ പുതുക്കെ പുറത്ത് മീത്തൽ സത്യൻ. തെങ്ങു കയറി ഉപജീവനം നടത്തുന്ന തന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ വേതനം  മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്  സംഭാവന നൽകിയാണ് സത്യൻ എവർക്കും മാതൃകയായത്. എരവട്ടൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കാണ് തുക കൈമാറിയത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.