ശ്രീ എളമാരൻ കുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക്50005 രൂപ നൽകി.

ട്രസ്റ്റി ചെയർന്മാൻ ശശികുമാർ പേരാമ്പ്ര
തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. പി രാമകൃഷ്ണനെ തുക ഏൽപിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: പേരാമ്പ്ര ശ്രീ എളമാരൻകുളങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൈത്താങ്ങായി.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക്
50005 രൂപ ട്രസ്റ്റിചെയർന്മാൻ ശശികുമാർ പേരാമ്പ്ര
തൊഴിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. പി രാമകൃഷ്ണനെ ഏൽപിച്ചു.
ഏ.കെ.കരുണാകരൻ മാസ്റ്റർ
എൻ.കെ. ലാൽ,നാഗത്ത്ചന്ദ്രശേഖരൻ, വിജയ ലക്ഷ്മി നമ്പ്യാർ,
ശ്രീനിവാസൻ ,ഷാജു മാസ്റ്റേഴ്സ്,അജയൻ സ്റ്റീൽ ഇന്ത്യ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.