ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ. പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

സി.പി.ഐ.എം കൽപത്തൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി
കെ. സി ബാബുരാജ് പച്ചക്കറി കിറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘടാനം നിർവഹിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നായനാർ സെന്റർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

സി.പി.ഐ.എം കൽപത്തൂർ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി
കെ സി ബാബുരാജ് സി.പി.എംനായനാർ സെന്റർ മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എം എം രമേശന്റെ കുടുംബത്തിന് കിറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘടാനം നിർവഹിച്ചു.ചടങ്ങിൽ ഡി.വൈഎഫ്.ഐ കൽപത്തൂർ മേഖല സെക്രട്ടറി സി പി രാജേഷ്, വാർഡ് മെമ്പർ ഇ .പി. റിനി,കൽപത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം സി .കെ. ബാലൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
മിധു൯ സി. കെ
സഹൽ,
അ൪ജു൯,സുനിൽ ,റിബി൯,അജയ്കൃഷ്ണ എന്നിവർ
നേതൃത്വ൦നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.