നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ: കർഷകമോർച്ച ജലസത്യാഗ്രഹം നടത്തി.

[[ കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രജിഷ് കർഷകതൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പാടത്ത് പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് ജലസത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നു ]]

പേരാമ്പ്ര: കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ നെല്ലറയായ ആവളപാണ്ടിയിലെ നെൽകർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിനെതിരെ കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രജിഷ് കർഷകതൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം പാടത്ത് പ്ലക്കാർഡ് പിടിച്ച് ജലസത്യാഗ്രഹം നടത്തി. ലോക്ക്ഡൗൺ നിയമം പാലിച്ചാണ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത്.കുറ്റ്യാടി ഇറിഗേഷൻ കനാൽ ജലം പാടശേഖരത്തേക്ക് അമിതമായി ഒഴുകുന്നതും, കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വേലി സമയത്ത് പാടശേഖരത്തിൽ എത്തുന്ന അമിത ജലവും കൊണ്ട് വിളവെത്തിയ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാനാവാതെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലാണ്.നെല്ല് വിളയുന്ന ഒരു മാസക്കാലം കനാൽ ജലം പാടത്ത് എത്തുന്നത് തടയുകയും, കുറ്റ്യാടി പുഴയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കയറ്റുന്നതിന് വി.സി.ബി.നിർമിച്ച് ഷട്ടർ വെയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ യന്ത്രമുപയോഗിച്ച് കൊയ്ത് നടത്താവുന്ന സ്ഥലത്താണ് വെള്ളം കയറി നെൽകൃഷി നശിക്കുന്നത്.പൊതുവെ തൊഴിലാളികളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൊയത് നടത്താൻ തൊഴിലാളികളെയും കിട്ടാനില്ല. തരിശ് രഹിത ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരികളുടെ അവഗണന കാരണം കർഷകർ നെൽകൃഷി പൂർണ്ണമ്മി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രജിഷ് ആരോപിച്ചു.അമിത ജലപ്രവാഹം കൊണ്ട് ദുരിതത്തിലായ കർഷകർക്ക് അടിയന്തിര നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും കെ.കെ.രജിഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.