പോലീസിനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ദാഹമകറ്റാൻ ഇളനീർ നൽകി പി.കെ.എസ്

പി.കെ.എസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം.എം ബാലകൃഷ്ണൻ പോലീസുകാർക്ക് ഇളനീർ നൽകുന്നു.

കോഴിക്കോട്: കൊവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പേരാമ്പ്ര പോലീസ്,താലൂക്ക് ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ,പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൻ വളണ്ടിയർമാരു ൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ദാഹമകറ്റാൻ ഇളനീരുമായി പി.കെ.എസ് പ്രവർത്തകർ രംഗത്ത്. ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം.എം ബാലകൃഷ്ണൻ, കെ.കെ.രാജീവൻ, കെ.പി.സത്യൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇളനീർ നൽകുന്നത്. പേരാമ്പ്ര പട്ടണത്തിൽ പൊരിവെയിലത്ത് വാഹന പരിശോധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നിയമ പാലകർക്ക്  ഇളനീർ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ആശ്വാസമാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇളനീർ നൽകുമെന്ന് പി.കെ.എസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.