എരവട്ടൂർ ജനകീയ വായനശാല: വീട്ടിലേക്കൊരു പുസ്തകം പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി.

വായനശാല പ്രവർത്തകർ എരവട്ടൂരിലെ വെളുത്തെടുത്ത് ജാനകി അമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ
ടി.ശശിക്ക് പുസ്തകം നൽകുന്നു

പേരാമ്പ്ര: കോവിഡ് 19 കാലത്ത് എരവട്ടൂർ ജനകീയ വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വായനക്കാർക്ക് വീട്ടിലേക്കൊരു പുസ്തകം പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി.
എരവട്ടൂരിലെ വെളുത്തെടുത്ത് ജാനകി അമ്മക്ക് പുസ്തകം നൽകി കൊണ്ട്
വായനശാല സെക്രട്ടറി ടി.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഉൽഘാടനം ചെയ്തു
വായനശാല എക്സികുട്ടീവ് മെമ്പർ
വി.ശശികുമാർ ,കെ.രാധകൃഷ്ണൻ, ഇ.എം.ബാബു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ്
വായനക്കാർ ആവശ്യപെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.