എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം ചരൾക്കുനി ബാബു നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറം
ചരൾക്കുനി ബാബു (53) നിര്യാതനായി.ഭാര്യ ചന്ദ്രിക, മക്കൾ: അശ്വതി രാജീവൻ, അനുശ്രി, മരുമകൻ: രാജീവൻ മണിമല.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.