കല്പത്തൂർ മമ്മിളിക്കുളം കളരിക്കൽ അമ്മത് 95 നിര്യാതനായി

പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ മമ്മിളിക്കുളം കളരിക്കൽ അമ്മത് 95 നിര്യാതനായി.ഭാര്യ മറിയം .
മക്കൾ പാത്തുമ്മ, മൊയ്തീൻ, ആസ്യ .
മരുമക്കൾ ഇബ്രാഹിം (കോഴിക്കോട്) ,നബീസ (കായണ്ണ) ,അബ്ദു റിമാൻ (കായണ്ണ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.