ചക്കിട്ടപാറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്; കോവിഡ് 19 ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി

പേരാമ്പ്ര: കോവിഡ് 19 ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ചക്കിട്ടപാറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
25 ലക്ഷം രൂപ നൽകി.
ചക്കിട്ടപാറ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുടെ ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളവും, ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയവും, ബാങ്കിന്റെ പൊതു നൻമ്മ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള തുക നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തും 50 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ബാങ്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് 24 ജീവനക്കാരുടെ ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളമായ 843365 രൂപയും പൊതുനന്മ ഫണ്ടിൽനിന്നുള്ള
1646635 രൂപയും ആണ് ബാങ്ക് നൽകിയത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.