എരവട്ടൂരിലെ മാര്യാങ്കണ്ടി മീത്തൽ ചെക്കോട്ടി 85 നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂരിലെ മാര്യാങ്കണ്ടി മീത്തൽ ചെക്കോട്ടി (85) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: ചിരുത
മക്കൾ: കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ
ചന്ദ്രിക,
പരേതനായ ചന്ദ്രൻ,
മരുമക്കൾ:
മോഹനൻ
മിനി
ശ്രീജ.(സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12 മണി )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.