ക്ഷീരകർഷകരെ രക്ഷിക്കാൻ മിൽമ പാൽ സംഭരിച്ച് സംബ്സഡി നിരക്കിൽ വിതരണം ചെയ്യണം: കർഷകമോർച്ച.

പേരാമ്പ്ര:കോവിഡ് ദുരിതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാൽ സംഭരണം നിർത്തി വെയ്ക്കാനുള്ള മിൽമ്മയുടെ നീക്കം ലക്ഷക്കണക്കിന്   ക്ഷിര കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും, ക്ഷീരകർഷകരെ സഹായിക്കാൻ കർഷകരിൽ നിന്ന് പാൽ സംഭരിച്ച് സർക്കാർ സഹായത്തോടെ സബ്സഡി നിരക്കിൽ വില കുറച്ച് പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വികരിക്കണമെന്ന് കർഷകമോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രജിഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപജിവനത്തിനായ് ബാങ്ക് ലോണെടുത്തും മറ്റും പശുവളർത്തൽ തൊഴിലാക്കിയവരെയും വലിയ രീതിയിൽ ഫാം നടത്തി ലിറ്റർകണക്കിന് പാൽ അളക്കുന്നവരെയും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് മിൽമയുടെ തിരുമാനം മൂലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കാലിതിറ്റയുടെ അനിയന്ത്രിത വിലക്കയറ്റവും, രൂക്ഷമായ വേനൽചൂടും കാരണം പാൽ ലഭ്യതക്കുറവും അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഇരുട്ടടിയാണ് മിൽമയുടെ തിരുമാനം കെ.കെ.രജീഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.   പാൽ സംഭരിക്കാത്ത ദിവസം കർഷകർക്കുണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും കെ കെ. രജിഷ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.