പന്തിരിക്കരയിൽ വ്യാജമദ്യ നിർമ്മാണം: പെരുവണ്ണാമൂഴി പോലീസ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു.


പെരുവണ്ണാമൂഴി:പന്തിരിക്കര പട്ടണത്തിന് സമീപം വ്യാജമദ്യ നിർമ്മാണം കേന്ദ്രം പോലീസ് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിച്ചു. കവുങ്ങുള്ള ചാലിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വ്യാപകമായി വ്യാജമദ്യം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരുവണ്ണാമൂഴി പോലീസ് സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയത്‌. തോട്ടപയർ കാടുകൾക്കിടയിൽ കുഴിയിൽ ബാരലിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ 200 ലിറ്റർ വാഷും ഉണങ്ങിയ ഓലകളാൽ മൂടിയിട്ട നിലയിൽ വാറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി,
പെരുവണ്ണാമൂഴി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്.എച്ച് .ഒ പി.രാജേഷ്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ.കെ. ഹസ്സൻ എന്നിവർ റെയിഡിന് നേതൃത്വം നൽകി, എ.എസ്.ഐ വിശ്വനാഥൻ, എസ്.സി.പി.ഒ റീനാകുമാരി, സി.പി.ഒ.രാജീവൻ, ഡി.വി.ആർ ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ റയിഡിൽ പങ്കെടുത്തു, പിടിച്ചെടുത്ത വാഷ് നാട്ടുകാരുടെ സാനിദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥലത്ത് നശിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.