പൈതോത്ത്പൂതം കുണ്ടിൽ രാഘവൻ നായരുടെ ഭാര്യ പത്മാവതി അമ്മ (69) നിര്യാതയായി.


പേരാമ്പ്ര: പൈതോത്ത് പൂതംകുണ്ടിൽ രാഘവൻ നായരുടെ ഭാര്യ പത്മാവതി അമ്മ (69) നിര്യാതയായി മക്കൾ: ജിജി, ജിസ.മരുമക്കൾ: വേണു പള്ളിക്കര, രാധാകൃഷ്ണൻ തരിപ്പിലോട്: സഹോദരങ്ങൾ രാഘവൻ നായർ, രാജൻ, പരേതനായ വിജയൻ ബാലാമണി, പ്രകാശിനി, ഷീജ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.