പാലങ്ങാട് തെയ്യത്തും കാവിൽ സദാനന്ദൻ നായർ നിര്യാതനായി.


പാലങ്ങാട്: തെയ്യത്തും കാവിൽ പരേതരായ ഉക്കപ്പൻ നായരുടെയും തേയി അമ്മയുടെയും മകൻ സദാനന്ദൻ നായർ ( 60 ) ഭാര്യ.ജയലക്ഷ്മി (ചെമ്മരത്തൂർ) മകൾ. അഞജന, സഹോദരങ്ങൾ.ദേവകി അമ്മ, രാഘവൻ നായർ, സുലോചന അമ്മ, ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ, തങ്കമണി പരേതരായ ജാനകിഅമ്മ, കരുണാകരൻ നായർ ,സഞ്ചയനം ഞായറാഴച ‘

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.