ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാൻഡ്‌ വാഷിങ്ങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര:ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പേരാമ്പ്ര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലോട് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങ് കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി എം.എം ജിജേഷ് ഉദ്ഘാടം ചെയ്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.