പേരാമ്പ്ര ഹൈസ്കൂൾ സൊസൈറ്റി വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം മാറ്റിവെച്ചു.


പേരാമ്പ്ര : മാർച്ച് 22 ന് ഞായറാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പേരാമ്പ്ര ഹൈസ്കൂൾ സൊസൈറ്റി വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം മാറ്റിവെച്ചതായി സെക്രട്ടറി എം അജയകുമാർ അറിയിച്ചു. പൊതുപരിപാടികൾക്ക് സർക്കാർ നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാലാണിത്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.