മമ്മിളിക്കളം കോട്ടിലോടുമ്മൽ രവി നിര്യാതനായി.

പേരാമ്പ്ര:കല്പത്തൂർ മമ്മിളിക്കളം കോട്ടിലോടുമ്മൽ രവി (63) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: ദേവി
സഹോദരങ്ങൾ: കമല, സുകമാരൻ, പ്രേമ, മിനി, പരേതരായ വിമല, തങ്കം, ബാലകൃഷണൽ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.