പേരാമ്പ്രയിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു

പേരാമ്പ്രയിൽ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരണ യോഗം കേളുവേട്ടന്‍ പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്‍ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:രാജ്യത്തെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കേന്ദ്രഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി പേരാമ്പ്രയിൽ രൂപീകരിച്ചു. പേരാമ്പ്ര റീജനൽ കോ-ഓപ്പ്റേറ്റീവ് ബേങ്ക് ഓഡിറ്റോ റിയത്തിൽ നടന്ന സംരക്ഷണ സമിതി രൂപികരണ യോഗം കേളുവേട്ടന്‍ പഠനകേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്‍ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.മുൻ എം.എൽ എ എ.കെ പത്മനാഭൻമാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് എ.സി.സതി, മുൻ എം. എൽ.എ.കെ.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, പി.കെ.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, എൻ.കെ.വത്സൻ, ഇ. കുഞ്ഞിരാമൻ, എ.കെ.ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ, എൻ.പി.ബാബു, എം.കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ, കുഞ്ഞിരാമനുണ്ണി, അബ്ദുൾ അസീസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.എം.കുഞ്ഞമ്മദ്‌ മാസ്റ്റർ കൺവീനറായി കമ്മറ്റി രൂപീകരിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭരണ സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.