എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനേഷൻ ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി.

പഴയകാല ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകൻ പുന്നോളി നാരായയണൻ നായരെ ആദരിക്കുന്നു.
.


കൊയിലാണ്ടി:പൊതുജനവായനശാല കുറിഞ്ഞിത്താര പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഓറിയന്റേഷൻ ക്ലാസ് നടത്തി. താലൂക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ മെമ്പർ കെ വി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി എം അഷ്‌റഫ് അദ്യക്ഷനായിരുന്നു. പ്രദീപ് മാസ്റ്റർ മൂടാടി ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു. ചന്ദ്രൻ എ ടി, പി വി ഭരതൻ,സംസാരിച്ചു പഴയ കാല ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകൻ പുന്നോളി നാരായയണൻ നായരെ ആദരിച്ചു.
.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.