പേരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ “കൈകോർക്കാം ഭൂമിക്കായി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


പേരാമ്പ്ര : കൈകോർക്കാം ഭൂമിക്കായ് നമുക്കായ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായുള്ള പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പരിപാടിക്ക് പേരാമ്പ്ര ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിലെ യു.പി വിഭാഗത്തിൽ തുടക്കമായി. ഒ ചന്ദ്രിക ടീച്ചരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് തങ്കമ്മ മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്ലാസിക്ക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കു ക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും തുണിസഞ്ചി നിർമ്മിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിച്ചു. പരിശീലനത്തിന് സി.ബി സവിത ടീച്ചർ നേതൃത്വം നൽകി. മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും തുണിസഞ്ചി വിതരണം ചെയ്തു. പരിപാടിക്ക് അദ്യാപകരായ ചന്ദ്രിക.ഒ.സി ,സ്മിത പി ,വിനീത ,ബീന, പ്രസാദ്, മോഹനൻ റജീന ,ബിന്ദു ,വിനീത ജീഷ്ണു ,സജു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.