ബാലസംഘം പേരാമ്പ്ര മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പാറാട്ടുപാറയിൽ നടന്നു.

ബാലസംഘം പേരാമ്പ്ര മേഖലാ കൺവെൻഷനിൽ ലോക്കൽ കൺവീനർ സുലഭ സംസാരിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: ബാലസംഘം പേരാമ്പ്ര മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പാറാട്ടുപാറ യൂണിറ്റിൽ വെച്ച് നടന്നു. മേഖലാ സെക്രട്ടറി അർജുൻ ,ഏരിയാ കൺവീനർ കെ.രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ,ലോക്കൽ കൺവീനർ സുലഭ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.