എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്തെ കരുവാരക്കുന്നത്ത് ഷിബു [നിര്യാതനായി ]

പേരാമ്പ്ര:എരവട്ടൂർ പാറപ്പുറത്തെ കരുവാരക്കുന്നത്ത് ബാലക്കുറപ്പ് ,രാധ എന്നവരുടെ മകൻ ഷിബു (41 ) (ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പേരാമ്പ്ര) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: സീന, സഹോദരൻ: ഷാജി, (ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പേരാമ്പ്ര).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.