നിർഭയസെല്ലിൽ കരാർ നിയമനം

തിരുവന്തപുരം:വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ നിർഭയസെല്ലിലെ ലീഗൽ ഡെസ്‌ക്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ കൗൺസിലർ, ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികകളിൽ കരാർ നിയമനം നടത്തുന്നു.
സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ കൗൺസിലർക്ക് എൽ.എൽ.ബി.യും 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തന പരിചയവും (പോക്‌സോ, ജെ.ജെ. ആക്ടുകൾ, സോഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ) വേണം.

പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ ഹോണറേറിയം. ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ബിരുദം വേണം. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ്‌റൈറ്റിംഗ് അറിയണം. 5-7 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനപരിചയവും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് വർക്കിംഗിലുള്ള പ്രാവീണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രതിമാസം 20,350 രൂപ ഹോണറേറിയം.

വെള്ളപേപ്പറിൽ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബയോഡേറ്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പും മാർച്ച് ഏഴിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനു മുൻപ് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ, നിർഭയസെൽ, ചെമ്പക നഗർ, ഹൗസ് നം. 40, ബേക്കറി ജംഗ്ഷൻ, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാക്കണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.