എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ തെരുവ് നാടകം ഇന്ന് പേരാമ്പ്രയിൽ

പേരാമ്പ്ര: പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
നൃത്താഞ്ജലി പയ്യോളി അവതരിപ്പിക്കുന്ന
എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ തെരുവ് നാടകം “തുയിലുണർത്ത്”
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്
പേരാമ്പ്ര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരം നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.