[നിര്യാതയായി ] മണമ്മൽ വളാശേരി താഴെ സുബാഷ് നിവാസിൽ ഗോപാലൻ നിര്യാതനായി.

മണമ്മൽ വളാശേരി താഴെസുബാഷ് നിവാസിൽ ഗോപാലൻ

കൊയിലാണ്ടി: മണമ്മൽ വളാശേരി താഴെസുബാഷ് നിവാസിൽ ഗോപാലൻ, ( 82) അന്തരിച്ചു ഭാര്യ മാധവി മക്കൾ മനോജ്, സുന്ദരൻ, രൂപേഷ്, (ശ്രീ ദീപം കുറീസ് കൊയിലാണ്ടി )സുഭാഷ്, മരുമക്കൾ സജിനി, ഷൈജ; ര മ്മ്യ, സഹോദരങ്ങൾ ശ്രീധരൻ, ലക്ഷ്മികുട്ടി, പരേതരായ നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, രാഘവൻ, ശങ്കരൻ, സഞ്ചയനം ഞായറാഴ്ച്ച

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.